kuzey kıbrıs Eğitim ve Üniversiteyi Neden Kıbrıs'ta Okumalı?

kuzey kıbrıs Eğitim
 
 

Okul Öncesi Eğitimi

 

Okul öncesi eğitim; ilköğretim yaşına gelmemiş çocukların eğitimini kapsar. Devlet eliyle yürütülecek okul öncesi eğitim bir veya iki yıl süreli olup okul öncesi eğitim çağ nüfusunun tümünü kapsayacak şekilde bir programa bağlı olarak yaygınlaştırılır.

 

Okulöncesi eğitimin amaç ve görevleri, Kıbrıs Türk milli eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak şunlardır:

 

Çocukların beden, zihin ve duygu yönlerinden gelişmesini, iyi alışkanlıklar ve yararlı beceriler kazanmasını sağlamak;

Çocukları her yönden ilköğretime hazırlamak;

Elverişsiz çevre ve aile koşullarından gelen çocuklara, uygun bir yetişme ortamı yaratmak;

Çocukların Türkçe'yi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak.

Okulöncesi eğitim kurumları devlet okullarında ilkokullara bağlı anasınıfları halinde veya ilgili diğer öğretim kurumlarına bağlı uygulama sınıfları olarak açılabileceği gibi, ayrı anaokulları olarak da kurulabilirler.

 

Ayrı anaokullarına bağlı anasınıfları ile uygulama sınıflarına o yılın 31 ralık gününden önce dört veya beş yaşını tamamlayan çocuklar alınır.

 

İlköğretim

İlköğretim o yılın 31 Aralık gününden önce altı yaşını tamamlayan çocukların 11 yaşını tamamlayıncaya kadar süren eğitim ve öğretimlerini kapsar.  Zorunlu ilköğretim çağı, çocuğun altı yaşını tamamladığı yılın Ağustos ayının son gününü izleyen öğretim yılı başında başlar.

 

İlköğretimin amaç ve görevleri, Kıbrıs Türk milli eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak şunlardır:

 

Öğrencilere, Atatürk İlke ve devrimleri ile Atatürk milliyetçiliğini ve toplumsal mücadelemizin kökeninde yatan gerçekleri öğretmek;

Çocuklara, iyi ve yararlı birer yurttaş olarak yetişebilmeleri için gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları kazandırmak;

Çocukları, ilgi ve yetenekleri yönünde yetiştirerek onları toplumsal yaşama ve üst öğrenime hazırlamak;

Çocukların estetik duygularını geliştirmek, onlara, doğruyu, güzeli ve iyiyi görebilme yeteneğini kazandırmak ve onlarda, birlikte hareket etme, işbirliği, yardımlaşma, arkadaşlık, insan sevgisi gibi üstün duyguları yaratmak.

 İlköğretim kurumları, bir veya iki yıllık anasınıflar ile beş yıllık ilkokullardan oluşur.

 

 İlkokulun beşinci sınıfı bitirildiğinde, ilkokul diploması verilir.

 

Ortaöğretim

Ortaöğretim, ilköğretime dayalı en az altı yıl süreli eğitimin tümünü kapsar.

 

İlköğretimi tamamlayan her öğrenci, ortaöğretime devam etme ve ortaöğretim olanaklarından ilgi ve yetenekleri ölçüsünde yararlanma hakkına sahiptir.

 

Ortaöğretimin amaç ve görevleri, Kıbrıs Türk milli eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak şunlardır:

 

Atatürk milliyetçiliği doğrultusunda sosyal ve kültürel bütünleşmeyi sağlamak ve korumak;

Tüm öğrencilere ortaöğretim düzeyinde asgari ortak bir genel kültür vermek suretiyle, onlara kişi ve toplum sorunlarını tanıma, bunlara çözüm yolları arama ve toplumun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunma bilincini ve gücünü kazandırmak;

Öğrencileri, toplum ekonomisinin gereklerini de gözeten çeşitli programlar çerçevesinde ilgi ve yeteneklerine göre geliştirerek yüksek öğretime veya hem mesleğe hem yüksek öğretime veya toplumsal yaşama ve iş alanlarına hazırlamak.

Ortaöğretim kurumları, 3 yıllık ortaokullar ile ortaokul üstü çeşitli programlar uygulayan ve ağırlık verdikleri program uyarınca adlandırılan genel liseler, meslek liseleri, teknik liseler ve diğer liselerden oluşur.

 

Ortaokullar, ayrı okullar halinde kurulabilecekleri gibi, bir liseye bağlı olarak da kurulabilirler.

 

Ortaöğretim kurumlarının süresi, altı yıldan az olmamak üzere uygulanan programın özelliğine göre Bakanlıkça saptanır.

 

Ortaokulu bitirenlere Ortaokul diploması,liseyi bitirenlere de bitirdikleri lisenin türüne uygun diploma verilir.

 

Yöneltme, özellikle ortaokulda başlar ve yoğunluk kazanır.  Yanılmaları önlemek ve muhtemel gelişmelere göre yeniden yöneltmeyi sağlamak için, yöneltme, liselerde de devam eder.

 

Yüksek Öğretim

Yüksek öğretim, ortaöğretime dayalı en az iki yıllık yüksek öğretim veren eğitimin tümünü kapsar.

 

Liselerden herhangi birini başarı ile tamamlayan öğrenciler, yüksek öğrenim kurumlarının koşullarına bağlı olmak kaydıyla, bu kurumlardan yararlanma hakkına sahiptirler.

 

Yüksek öğretimin amaç ve görevleri, Kıbrıs Türk milli eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak şunlardır:

 

Atatürk milliyetçiliği doğrultusunda sosyal ve kültürel bütünleşmeyi sağlamak ve korumak;

Öğrencileri, ilgi ve yetenekleri ölçüsünde ve doğrultusunda yurdun ve toplumun en üst düzeyde ve çeşitli alanlardaki insan gücü gereksinimlerine göre yetiştirmek;

Çeşitli düzeylerde ve özellikle toplumsal gereksinimlere uygun alanlarda bilimsel öğretim yapmak;

Yurdumuzu ilgilendirenler başta olmak üzere; sosyal, ekonomik, kültürel konularla, genel ve teknik eğitimle ilgili her türlü sorunu bilimsel yöntemlerle çözümlemek için, bilimleri genişletip derinleştirici inceleme ve araştırmalarda bulunmak ve bu konuda kamuoyunu aydınlatıcı sözlü, yazılı ve benzeri yollarla yayınlar yapmak;

Yurdun kalkınma ve gelişmesini etkileyen sorunları çok yönlü bir biçimde ve bilimsel bir yaklaşımla öğretim, inceleme ve araştırma konusu yapmak; bulguları, sonuçları ve önerileri genelde toplumun ve özelde yasama ve yürütme organları ile sorunlardan etkilenen diğer toplum kesimlerinin yararlanmasına sunmak;

Yaygın eğitim hizmetlerinde bulunmak.

Yükseköğretim kurumlarının kuruluşu, açılışı, özel amaçları, çalışmaları ve öğretim üyeleri ile ilgili esaslar ve yükseköğretim kurumlarına ilişkin diğer hususlar, bu kurumların özel yasalarında belirlenir.

 

Yükseköğretim paralıdır.  Ancak, maddi olanakları elverişli olmayan, başarılı öğrenciler ile özürlü öğrencilerin her türlü öğrenim giderleri, olanakları ölçüsünde burs, kredi, parasız yatılı ve benzeri yollarla devletçe karşılanır.

 

Özel Eğitim

Bedenen ve zihnen özürlü olup özel bir eğitim ve öğrenime gereksinimi olan okul öncesi eğitim yaşına ulaşmış çocukların onsekiz yaşına kadar olan eğitimlerinin tümünü kapsar.

 

Özel eğitime gereksinen her öğrenci zorunlu eğitim çağında iken ilgi ve yeteneği oranında, zorunlu olarak özel eğitimden parasız veya parasız yatılı yararlanma hakkına sahiptir.  Ancak, zorunlu eğitim yaşı dışında da özel eğitim görmek isteyenlere, gerekli eğitim olanağı devletçe sağlanır.

 

Özel eğitimin amaç ve görevleri, Kıbrıs Türk milli eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak şunlardır:

 

Atatürk ilke ve devrimleri ve Atatürk Milliyetçiliği ile belirlenen doğrultuda sosyal ve kültürel bütünleşmeyi sağlamak;

Özel eğitim gereksiniminde olan her öğrenciye ilgi ve yeteneklerini azami derecede geliştirme fırsat ve olanağı vermek; 

Bu öğrencileri, kendilerine ve topluma yararlı yurttaşlar olarak yetiştirmek; gerektiğinde mesleki rehabilitasyonlarını sağlamak.Özel eğitim kurumları; özel programlar uygulayan ayrı okullar halinde kurulur veya diğer okul bünyelerindeki özel sınıflardan veya gruplardan oluşur.

Yaygın Eğitim

Örgün eğitim dışındaki eğitim etkinliklerini kapsar

 

kaynak : mebnet.net
 

***************************************************************************

 

Üniversiteyi Neden Kıbrıs'ta Okumalı?

 

 

Etrafınızda mutlaka Kıbrıs’ta okuyan birisi vardır… Sayıları da her geçen gün artıyor. Kıbrıs 12 üniversitesiyle tam donanımlı bir kampüs-ülke olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Peki, neden Kıbrıs? İşte 8 asıl sebep!

 

 

Her şeyden önce dünyanın en güvenli ülkelerinden…

Ufacık bir arbede bile günlerce konuşulur Kıbrıs’ta. Güvenlik zaafiyetleri yok denecek kadar azdır. Yılda bir sokak kavgası çıksa manşete taşınır. Çünkü Kıbrıslı hiç alışkın değildir tartışma ortamına. Yaşadığı coğrafya gereği rahattır, ama aynı zamanda çalışkandır da; tuttuğunu koparır. Çözümcüdür, kavgaya gürültüye hiç tahammül edemez. Kaos sevmez. Buraya yerleşen Türkiyeli Türkler de kısa sürede bu kültüre uyum sağlarlar. Bilen bilir, birçok evin kapısı açıktır Kıbrıs’ta; özellikle yaz aylarında. Bu tam olarak şehrin ne kadar güvenli olduğunun en büyük ispatı.

 

 

Tam donanımlı üniversite!

Kısa bir sürede buradaki eğitim kurumlarının özellikle mühendislik alanlarında dünya klasmanına girdiğini biliyor muydunuz? Kocaman bir kampüs, öğrenciler için tasarlanmış şehir hayatı, dikkat dağıtmayan ama sosyalleşmenize de imkan veren sosyal yaşam… Teknolojinin en son imkanları, devasa spor alanları ve çok daha fazlası. İstanbul’da, Ankara’da veya İzmir’de şehrin keşmekeşinden kendine, derslerine vakit ayırmaya imkan bulamayan, bulsa da sırasını beklemek zorunda olan (Örneğin kütüphaneden kitap almak için) öğrencilerin aksine Kıbrıs’ta okuyanlar dört senesini krallar, kraliçeler gibi geçiriyor. Özellikle Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin mühendislik programlarının uluslararası akreditasyon programlarından onay alan tek KKTC üniversitesi olduğunu ve Doğu Akdeniz diplomasının dünyanın her yerinde giderek değerlendiğini de hatırlatalım. Üniversite, Uluslararası Üniversiteler Birliği, Avrupa Üniversiteler Birliği, Akdeniz Üniversiteler Topluluğu ve İslam Ülkeleri Üniversiteleri Federasyonu’nun da tam üyesi.

Her milletten arkadaşlarla birlikte okumak, birçok kültür tanımak

Dünyanın 106 ülkesinden 20 bin öğrenci Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde eğitim görüyor. 35 farklı ülkeden de 1,100 öğretim üyesi mevcut. Sadece İngilizce değil ikinci hatta üçüncü dilinizi bile akademik seviyede öğrenerek mezun olmanız mümkün. Dünyanın dört bir yanında 200’ü aşkın öğretim kurumuyla öğrenci değişim anlaşmaları yapılıyor. Öğrenciler ABD’de, Central Connecticut ve Long Beach gibi saygın üniversitelerde bir dönem okuma şansı elde edebiliyor.

 

 

Hayat kalitesi en üst seviyede

Kıbrıs, tam anlamıyla bir öğrencinin 4 senesini şahane bir şekilde geçirmesi için tasarlanmış gibi. Öncelikle vakit kaybı yok. Trafik az. Üç şehir birbirine yarım saat uzaklıkta. Lefkoşa’da yaşıyorsan 15 dakika sonra Girne’ye gidip soluğu deniz kenarında alabilirsin veya 35 dakika uzaklıktaki Magosa’yı da tercih edebilirsin. Sipariş edildikten sonra bir türlü gelmeyen yemek yok. Yemeğiniz biter tabağınız kalkmadan meşhur kahveleri jon gelir masaya.

 

İstanbul’dan çok daha ucuz bir yaşam

Kıbrıs’ta okumak, İstanbul’da okumaktan çok daha ekonomik. Konaklama İstanbul’a oranla yarı yarıya daha ucuz. Kıbrıs’ın en güzel otellerinin tadını oldukça uygun ücretlere off sezonda öğrenciler çıkartıyor. Öğretmenler bütün öğrencilerini tanıyor, arkadaş oluyorlar.

 

 

Yılın 8 ayı denize girmek…

Evet yazın çok sıcak. Bazen hava 45 dereceyi geçiyor. Ama bunun en iyi tarafı ülkenin yıllık ortalama sıcaklığının 19-20 derece olması. Mart ortasında deniz sezonu yavaş yavaş açılıyor, Kasım ortasına kadar devam ediyor. Her yer plaj, her yerde gitarını alıp şarkı söyleyen gençler var. Magosa’nın şahane plajları Nisan’dan itibaren şenlenmeye başlıyor. Düşünsenize… Dersiniz 4’te bitiyor diyelim. 2 saat çalışıyorsunuz, ödevlerinizi yapıyorsunuz, projelerinizi tamamlıyorsunuz. Sonra 6’dan 9’a kadar deniz sefası… Bir öğrenci ancak bu kadar dinlenebildiği bir ortamda tam verimle çalışabilir; bunu da unutmayalım.

 

Devlet üniversitesi ciddiyeti ve maddi imkanlar

11 fakülte ve 5 yüksekokul mevcut. Üniversitede birinci ve ikinci tercihi ile yerleşecek öğrencilere birçok programda tercih bursu uygulanıyor. Üstelik bunların haricinde ÖSYM Bursu, teşvik bursları, meslek bursları ve lise birincisi bursları gibi birçok imkan daha var. 3 çeşit teşvik bursundan birini inceleyelim mesela: Eğer herhangi bir puan türünde ilk 2000’e girdiyseniz sahip olduğunu haklar şunlar: Yurtlarda ücretsiz konaklama, yılda 10000 lira cep harçlığı (10 akademik ayda veriliyor), her dönem için 250 lira ders kitabı ödeneği, iki defa Türkiye-KKTC gidiş dönüş bileti ve bir laptop.

kaynak : emu.edu.tr

Kıbrıs Emlak
Paykasa
Kiralık Villa
--%>